Informacje

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem ibtech.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Dltech sp. z o.o. Cmentarna 15, Mysłowice 41-412
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: dltech@dltech.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: webd.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne:

Polityka bezpieczeństwa

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZARZĄD DLTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ świadom wagi problemów związanych z ochroną prawa do prywatności, w tym w szczególności prawa osób fizycznych powierzających spółce swoje dane osobowe dla właściwej i skutecznej ochrony tych danych deklaruje: 1. Zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych. 2. Zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w spółce w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych. 3. Zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych. ZARZĄD DLTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ świadomy jest zagrożeń związanych z przetwarzaniem przez spółkę danych osobowych – a w tym, w szczególności, zagrożeń wynikających z dynamicznego rozwoju metod i technik przetwarzania tych danych osobowych w systemach informatycznych oraz sieciach informatycznych/telekomunikacyjnych. Jednocześnie ZARZĄD DLTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zamierza doskonalić i rozwijać nowoczesne metody przetwarzania danych. Deklaruje, że spółka będzie stale doskonaliła i rozwijała organizacyjne, techniczne oraz informatyczne środki ochrony danych osobowych tak, aby skutecznie zapobiegać zagrożeniom. ZARZĄD DLTCEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizując postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE – Dz. Urz. UE L 119, s. 1 (dalej RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wydane w oparciu o delegację ustawową przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024) wprowadzając reguły oraz zasady pozwalające na zapewnienie ochrony danych osobowych w spółce oraz ZOBOWIĄZUJE SIĘ do bezwzględnego przestrzegania podanych w niniejszym opracowaniu reguł i zasad tworzących politykę bezpieczeństwa. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa ustala się następujące wytyczne polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w spółce: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Słownik kluczowych pojęć 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE – Dz. Urz. UE L 119, zwane dalej Rozporządzeniem, 2. Ustawa - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji ustawowej, zwane dalej „ustawą”, 3. Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024) 4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, 5. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 6. Poufność danych – właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom, 7. System informatyczny – rozumie się zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych, 8. Rozliczalność – właściwość zapewniającą, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi, 9. Integralność danych – właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany. Art. 2 1. Administratorem Danych osobowych jest DLTECH z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Dane osobowe w Spółce przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w siedzibie i biurze Spółki. 3. Dane osobowe w Spółce przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Spółkę, dla zabezpieczenia prawidłowego toku ich realizacji. Art. 3 Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Spółce odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych: a) tradycyjnych, w szczególności umowach, formularzach, kartotekach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych. b) w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych osobowych. Art. 4 1. Spółka dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia aby te dane były: a) przetwarzane zgodnie z prawem, b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, 2. Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie: a) wyrażonej zgody osoby zainteresowanej, b) zawartej umowy w celu jej realizacji, c) jeśli niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Art. 5 1. Spółka realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności: a) zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, b) zabraniem przez osobę nieuprawnioną, c) przetwarzaniem z naruszeniem prawa, d) zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Art. 6 1. Spółka sprawuje kontrolę i nadzór nad niszczeniem zbędnych danych osobowych i/lub ich zbiorów. 2. Niszczenie zbędnych danych osobowych lub ich zbiorów polega w szczególności na: a) trwałym, fizycznym zniszczeniu danych osobowych lub ich zbiorów wraz z nośnikami w stopniu uniemożliwiającym ich późniejsze odtworzenie przez osoby niepowołane przy zastosowaniu powszechnie dostępnych metod, b) anonimizacji danych osobowych i/lub ich zbiorów polegającej na pozbawieniu danych osobowych i/lub ich zbiorów cech pozwalających na identyfikacje osób fizycznych, których anonimizowane dane dotyczą. 3. Osoby przetwarzające dane osobowe w Spółce – mają obowiązek stosowania oddanych im do dyspozycji narzędzi i technik niszczenia zbędnych dokumentów danych osobowych lub ich zbiorów. 4. Kontrola i nadzór nad niszczeniem zbędnych danych osobowych lub ich zbiorów może w szczególności polegać na wprowadzeniu odpowiednich procedur niszczenia danych, a także zlecaniu niszczenia ich, wyspecjalizowanych podmiotom zewnętrznym, gwarantującym bezpieczeństwo niszczenia danych odpowiedni do rodzaju nośnika tych danych. II. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Art. 7 1. Dane osobowe w Spółce są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione. 2. Zmiany dotyczące użytkownika, takie jak rozwiązywanie umowy o pracę lub utrata upoważnienia, są przesłanką do natychmiastowego cofnięcia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wyrejestrowania użytkownika z systemu informatycznego oraz unieważnienia hasła Art. 8 1. Spółka zapewnia dostęp do przetwarzanych danych osobowych osobom fizycznym będącym dysponentami tych danych osobowych. 2. Dysponentami danych osobowych są osoby są osoby, które powierzyły swoje dane osobowe Spółce w związku z realizacją procesu realizacji usług. Art. 9 1. Dostęp do danych osobowych i ich przetwarzanie bez odrębnego upoważnienia administratora danych osobowych lub upoważnionej przezeń osoby może mieć miejsce wyłącznie w przypadku działań podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych określonej kategorii. 2. W szczególności dostęp do danych osobowych na wskazanej w art. 10 ust. 1 zasadzie mogą mieć: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy skarbowe, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojskowe Służby Informacyjne, sądy powszechne, Najwyższa Izba Kontroli oraz inne upoważnione przez przepisy prawa podmioty, organy, działające w granicach przyznawanych im uprawnień – wszystkie ww. po okazaniu dokumentów potwierdzających te uprawnienia. III. OSOBY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE Art. 10 1. Odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych oraz ich ochronę zgodnie z postanowieniami RODO, Ustawy, Polityki Bezpieczeństwa są Administrator Danych Osobowych oraz wszyscy użytkownicy. 2. Administrator Danych Osobowych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Art. 11 1. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uregulowaniami wewnętrznymi, a także technikami i środkami ochrony tych danych stosowanymi w Spółce, w szczególności poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych. Art. 12 1. Administrator Danych Osobowych deklaruje znajomości zakresu informacji objętych tajemnicą w związku z wykonywaną przez siebie pracą. W szczególności jest świadom powinności zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia stosowanych w Spółce. IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ SPÓŁKĘ Art. 13 1. Spółka gwarantuje osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją jego zadań, realizacje uprawnień gwarantowanych im przez obowiązujące przepisy prawa. 2. W szczególności każdej osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane z realizacją usług, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zakresie jej uprawnień związanych z ochroną danych osobowych, a także prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach na zasadach określonych w RODO. 3. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją usług, uzyskują informacje o przysługujących im prawach. V.BUDYNKI, POMIESZCZENIA I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, TWORZĄCE OBSZAR SPÓŁKI, W KTÓRYM PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE. Art. 14 1. Zarząd Spółki wyznacza pomieszczenia i części pomieszczeń, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe pod adresem ul. Cmentarna 15, 41-400 Mysłowice w pomieszczeniach użytkowanych przez Spółkę. 2. W przypadku, gdy w pomieszczeniu znajduje się część ogólnodostępna oraz część, w której przetwarzane są dane osobowe – część, w której są przetwarzane dane osobowe jest wyraźnie oddzielona od ogólnodostępnej. 3. Wydzielenie części pomieszczenia, w której przetwarzane są dane osobowe może być w szczególności dokonane poprzez montaż barierek, lad lub odpowiednie ustawienie mebli biurowych uniemożliwiające lub co najmniej ograniczające niekontrolowany dostęp osób niepowołanych do zbiorów danych osobowych przetwarzanych w danym pomieszczeniu. 4. Pod szczególną ochroną przed niepowołanym dostępem do danych osobowych urządzenia wchodzące w skład systemu informatycznego Spółki. W szczególności stacje robocze (poszczególne komputery) wchodzące w skład tego systemu, są umiejscawiane w sposób uniemożliwiający osobom nieuprawnionym, bezpośredni i niekontrolowany dostęp do ekranów oraz urządzeń służących do przetwarzania, a zwłaszcza kopiowania danych. 5. W pomieszczeniach i częściach pomieszczeń, tworzących obszar Spółki, w którym przetwarzane są dane osobowe mają prawo przebywać wyłączenie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. 6. Osoby nieupoważnione do przetwarzania danych osobowych określonej kategorii wykonujące inne czynności nie mające związku z dostępem do tych danych mogą przebywać w pomieszczeniach i częściach pomieszczeń tworzących obszar Spółki, w którym przetwarzane są dane osobowe – wyłącznie w obecności administratora danych osobowych, upoważnionych osób lub – w razie ich nieobecności – na podstawie upoważnienia wydanego przez administratora. Art. 15 1. Całkowite opuszczenie pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe, musi wiązać się z zastosowaniem dostępnych środków zabezpieczających to pomieszczenie przed wejściem osób niepowołanych. 2. Opuszczanie pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe, musi wiązać się z zastosowaniem dostępnych środków zabezpieczających używane aktualnie zbiory danych osobowych. W szczególności w razie planowanej, choćby chwilowej, nieobecności osoby upoważnionej do przetwarzania tych danych osobowych, zobowiązanym się jest aby umieścić zbiory występujące w formach tradycyjnych w odpowiednio zabezpieczonym miejscu ich przechowywania oraz dokonać niezbędnych operacji w systemie informatycznym uniemożliwiającym dostęp do danych osobowych osobom niepowołanym. 3. W przypadku użytkowania systemów informatycznych poza obszarem/pomieszczeniami Spółki (komputery przenośne) postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych stosuje się analogicznie. VI. ZIORY DANYCH OSOBOWYCH TWORZONE W SPÓŁCE Art. 16 Administrator zabrania tworzenia zbiorów danych osobowych, a także gromadzenia w zbiorach lub poza nimi kategorii danych osobowych innych niż niezbędne dla realizacji usług świadczonych przez Spółkę. VII.ZABEZPIECZENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Art. 17 1. Podstawowymi celami zabezpieczeń systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w systemach informatycznych. 2. Za priorytet uznano zagwarantowanie zgromadzonym danym osobowym, przez cały okres ich przetwarzania w systemach, charakteru poufnego wraz z zachowaniem ich integralności i rozliczalności. Art. 18 1. Użytkownikom zabrania się wprowadzania zmian do oprogramowania, sprzętu informatycznego poprzez jego samodzielne konfigurowanie i wyposażanie. 2. Użytkownikom zabrania się umożliwiania stronom trzecim uzyskiwania nieupoważnionego dostępu do systemów informatycznych. 3. Użytkownikom nie wolno korzystać z systemów informatycznych dla celów innych niż związane z wykonywaniem obowiązków służbowych. 4. Użytkownikom nie wolno podejmować prób testowania, modyfikacji i naruszenia zabezpieczeń systemów informatycznych lub jakichkolwiek działań noszących takie znamiona. 5. Wszystkie aplikacje sieciowe, współdzielone zasoby użytkowe muszą być ulokowane na przeznaczonych do tego celu serwerach. 6. Nieautoryzowane podłączenie własnego lub strony trzeciej urządzenia teleinformatycznego do systemu informatycznego Spółki jest zabronione.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Adres

Cmentarna 15,

41-412 Mysłowice

Telefon

+48 501-866-723

Email

dltech@dltech.pl

Odwiedź nas!